Antolka ocenia program

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Antolce zajęła trzecie miejsce w konkursie „Roku zająca”. Małgorzata Borycka – szkolny koordynator programu – napisała dłuższy tekst, który z perspektywy uczestnika akcji przedstawia ocenę programu „Ożywić pola”. Zamieszczamy tą ciekawą wypowiedź.

Kilka słów o nas
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Antolce to niewielka wiejska szkoła. Antolka położona jest w północnej części województwa małopolskiego, w powiecie miechowskim, w gminie Książ Wielki.

Budynek szkoły znajduje się w pięknym miejscu – można powiedzieć, że nasza szkoła znajduje się w lesie. Od wschodu teren szkoły przylega do międzynarodowej trasy E-77, z pozostałych stron szkoła otoczona jest lasem. Na działce szkolnej, liczącej 1 ha, rosną drzewa: modrzewie, sosny, jodły, dęby, jesiony, buki, a także krzewy i rośliny ozdobne. Tuż za ogrodzeniem szkoły rozpościera się przepiękny las. Od południa jest to las topolowy, w pozostałej części dominują dęby i buki Wystarczy wejść trochę głębiej w las, a oczom ukazują się malownicze dolinki, jary i parowy. Gdzieniegdzie odsłaniają się wapienie i margle przykryte piaskami.

Bliskość lasu pozwala na wykorzystanie go jako niezastąpionej „pomocy dydaktycznej” i ciekawego obiektu przyrodniczego w nauczaniu wielu szkolnych przedmiotów: przyrody, zajęć zintegrowanych, wychowania fizycznego, plastyki, języka polskiego, a nawet matematyki. Urządzamy tu harcerskie podchody i biegi patrolowe, a na zajęciach wychowania fizycznego - biegi przełajowe i ćwiczenia na ścieżce zdrowia. Nie ma wśród naszych nauczycieli takiego, który nie prowadziłby lekcji w terenie.

Las jest naszym najbliższym, a zarazem najważniejszym środowiskiem. Las od lat zajmuje w naszej lokalnej kulturze centralne miejsce. Jest miejscem częstych spacerów, miejscem wypoczynku. Dzieci z naszej szkoły dobrze znają i kochają „swój” las. Wiosną, latem i jesienią wiele godzin spędzają na obserwacji przyrody, na zbieraniu darów lasu - jagód, malin, poziomek i grzybów.  

Dlaczego wzięliśmy udział w programie?
Ta bliskość lasu, naturalne, czyste środowisko naszej miejscowości zobowiązuje i powoduje, że podejmujemy wiele działań na rzecz ochrony przyrody.

Od lat prowadzimy edukację ekologiczną młodzieży, podejmujemy szereg akcji na rzecz poprawy stanu naszego środowiska, co roku propagujemy wśród uczniów i mieszkańców wiedzę ekologiczną. Bierzemy także udział, z niemałymi sukcesami, w różnego rodzaju konkursach ekologicznych. Szczególnie zainteresował nas program „Ożywić pola” prowadzony przez Redakcję Łowca Polskiego. Udział w programie był dla nas okazja do pogłębienia wiedzy ekologicznej i do praktycznych działań proekologicznych. 

Kto brał udział w programie i kto nam pomagał?
W programie „Ożywić pola” braliśmy udział po raz drugi. W roku szkolnym 2008/2009 znaleźliśmy się w gronie laureatów, a w roku 2009/2010 zdobyliśmy III miejsce oraz  czek na kwotę 6 0000 zł. Było to dla nas wielkie zaskoczenie i ogromna radość. Skrycie marzyliśmy o sukcesie, ale nie sądziliśmy, że w ostatecznej klasyfikacji zajmiemy aż tak wysokie miejsce. Uwierzyliśmy we własne siły i możliwości oraz i w to, że nawet w tak niewielkiej miejscowości jak nasza Antolka  można osiągnąć sukces.

Na to ogromne wyróżnienie pracowaliśmy wszyscy: 121 uczniów z klas 0-VI oraz 14 nauczycieli. Do pracy włączyły się nawet przedszkolaki - dzieci w wieku od 3-5 lat uczęszczające do punktu przedszkolnego funkcjonującego przy naszej szkole.

Nasz sukces był także udziałem wielu leśników, członków Koła Łowieckiego „Leśnik – Kraków”. Mogliśmy liczyć na pomoc prezesa Koła Łowieckiego „Leśnik” – pana Edwarda Byszewskiego. Wspierali nas inni członkowie koła, między innymi panowie: Józef Ostrowski, Józef Kustosz, Janusz Klimsza, Jerzy Kopeć, Jan Skotniczny, Stanisław Urbanik, Waldemar Ślusarczyk, Władysław Bielawski, Kazimierz Suszalski, Roman Płatek. Szczególna pomoc okazał nam pan Zbigniew Skowronek - koordynator konkursu z ramienia koła łowieckiego, pomysłodawca i organizator wielu przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody. Bez Niego nie byłoby naszego sukcesu. Współpracowaliśmy także z Kołem Łowieckim „Mirów” oraz z pracownikami Nadleśnictwa Miechów. Za okazaną pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy.

Jakie działania podejmowaliśmy?
W ramach tegorocznego programu „Ożywić pola” pomagaliśmy Kołu Łowieckiemu „Leśnik – Kraków”  założyć 4 nowe remizy. Dokonaliśmy nasadzeń na powierzchni około 0,6 ha. Wspólnie z myśliwymi pielęgnowaliśmy 6 remiz, o łącznej powierzchni 0,9 ha. Obserwowaliśmy życie w 6 remizach.  Przepracowaliśmy łącznie 96 godzin, zorganizowaliśmy 17 wyjść w teren.

Tegoroczna edycja programu przebiegała pod hasłem: „Rok zająca”. Dlatego też poznawaliśmy sytuację zająca na naszym obszarze, zdobywaliśmy także wiedzę na temat tego sympatycznego zwierzątka na różnych przedmiotach: przyrodzie, godzinach wychowawczych, zajęciach zintegrowanych, kółku ekologicznym, a nawet na lekcjach matematyki, techniki, religii. Przeprowadziliśmy szereg konkursów plastycznych i konkursów wiedzy na temat zająca. Zorganizowaliśmy kilka przedstawień kukiełkowych i teatralnych, których bohaterem był zając.   

Zgodnie z tematyką tegorocznego konkursu zdobywaliśmy wiadomości o programie  NATURA 2000. Wiedzę o programie nasi uczniowie zdobywali na wielu szkolnych zajęciach: lekcjach wychowawczych, lekcjach przyrody, zajęciach zintegrowanych, kółku ekologicznym, informatyce. Przeprowadziliśmy wiele wycieczek do Obszarów Natura 2000. Zorganizowaliśmy kilka wyjazdów „Szlakiem obszarów Natura 2000 powiatu miechowskiego”  Zwiedziliśmy  Świętokrzyski Park Narodowy, Kadzielnię – rezerwat przyrody nieożywionej”, „Jaskinia Raj”. Byliśmy na wycieczce w Ojcowskim Parku Narodowym”.

Podejmowaliśmy wiele działań praktycznych na rzecz ochrony środowiska. Wzięliśmy udział w akcji zbiórki kasztanów i żołędzi dla zwierzyny leśnej zorganizowanej przez Koło Łowieckie „Leśnik”. Wspólnie z uczniami z 5 innych szkół zebraliśmy 3000 kg kasztanów, 500 kg żołędzi, 1500 kg kolb kukurydzy. Uczestniczyliśmy także w akcji „Sprzątanie Świata”, Wspólnie z myśliwymi sprzątaliśmy pobliski las. Zebraliśmy prawie 4000 kg pozostawionych w lesie śmieci. Po udanej akcji myśliwi zaprosili nas do pieczenia kiełbasek przy ognisku. Była także myśliwska grochówka oraz drobne upominki dla każdego uczestnika akcji

Niezapomnianym przeżyciem był dla nas udział w introdukcji bażantów. W tym dniu mieliśmy okazję oglądać, jak członkowie koła Łowieckiego „Leśnik” wpuszczali do łowiska bażanty wyhodowane w wolierze. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały zasilające łowisko ptaki. Akcja ta była także okazją do zdobycia cennych informacji na temat sztucznej hodowli gatunków łownych, do zapoznania się z problemami i rozwiązaniami sztucznych hodowli i adaptacji zwierząt do życia w środowisku naturalnym

Jakie były efekty naszego uczestnictwa w programie?.
Udział w programie był dla uczniów, a także dla nauczycieli ciekawą lekcją i wielką przygodą. Dzięki uczestnictwu w programie nawiązaliśmy wiele kontaktów z innymi szkołami.

Spotykaliśmy się z myśliwymi, którzy snuli ciekawe opowieści o swoich licznych przygodach. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele zyskali nową wiedzę na temat łowiectwa i kultury łowieckiej. Wspólne ogniska po przeprowadzonych akcjach sprawiły, że dzieci i grono pedagogiczne chcą coraz chętniej uczestniczyć w kolejnych spotkaniach.
Dzięki naszej pomocy, polegającej na dokarmianiu i zbiórki karmy dla zwierząt,  wiele ptaków i zwierząt leśnych przetrwało zimę.

Uczniowie zdobyli wiedzę o remizach i ich znaczeniu, o programie Natura 2000, o sytuacji zajęcy w Polsce oraz o wielu zagadnieniach z zakresu ochrony przyrody. 

Uczestnicząc w zajęciach w terenie oraz w wycieczkach edukacyjnych uczniowie mieli możliwość bliskiego obcowania z przyrodą. Rozbudziła się ich wrażliwość na piękno przyrody. Zaczęli bardziej doceniać konieczność jej ochrony, konieczność zakładania remiz śródpolnych, konieczność dbania o zwierzęta i środowisko naturalne. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z pięknem parków narodowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zaczęli doceniać piękno i walory naszej okolicy, naszej „Małej Ojczyzny”. Wszyscy przekonali się, jak ciekawie i pożytecznie można spędzić wolny czas na łonie natury, zaczęli  doceniać aktywne formy spędzania wolnego.

Działania podejmowane na rzecz przyrody: sadzenie drzew i krzewów, ich pielęgnacja, zbieranie śmieci, zbieranie karmy dla zwierząt, wyrobiły u dzieci odpowiedzialność za stan przyrody, ukształtowały prawidłowe zachowania ekologiczne i nawyk systematycznego dbania o przyrodę. Uczniowie zrozumieli, że stan naszego środowiska naturalnego zależy także od nich. Dzięki akcjom zbierania śmieci poprawiła się czystość naszego środowiska lokalnego.

Małgorzata Borycka
– szkolny koordynator programu „Ożywić pola. Rok zająca”

październik 2010

 
Ożywić pola 2009/2010 - Rok zająca. © Łowiec Polski 2009